onFact Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en sluiten de eigen voorwaarden van de klant uit. Afwijken kan alleen schriftelijk en met het expliciete akkoord van de onFact licentie eigenaar.

 1. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur. De koper is bij bestelling op de hoogte van alle functionaliteiten van de dienst en bestelt de software in de toestand dat die zich bevindt, inclusief eventuele gebreken.
 2. De goederen of diensten worden geleverd gedurende de termijn zoals op de factuur vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.
 4. Onze diensten zijn contant betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur 30 dagen na de factuurdatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van de factuur 30 dagen na factuurdatum, behoudt de licentiehouder zich het recht voor om de diensten te onderbreken zonder vergoeding of compensatie voor de klant.
 5. De geleverde software blijft eigendom van de licentiehouder. De klant heeft via het abonnement enkel een recht op gebruik van de onFact software tijdens de periode dat het abonnement loopt zoals aangegeven op de factuur of met de beperkingen die gelden voor het gratis(proef)gebruik.
 6. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houdt de licentiehouder zich het recht voor om, na ingebrekestelling en indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 7. Deze overeenkomsten wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behoudt de licentiehouder zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
 8. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 9. De licentiehouder behoudt zich het recht voor om de software tijdelijk offline te halen voor bijvoorbeeld belangrijke updates of bij technische problemen. Er wordt een minimum uptime van 99,95% beoogd maar dit is niet bindend.
 10. De licentiehouder behoudt zich het recht voor om ten alle tijden aanpassingen te maken aan de software zonder voorafgaande waarschuwing. De koper gaat akkoord dat de gebruikte software zal evolueren.
 11. De licentiehouder is niet verantwoordelijk voor foutief opgemaakte documenten met de software. De koper is steeds zelf verantwoordelijk voor opgemaakte en verzonden documenten.
 12. Bij bestelling gaat de koper akkoord om de facturen via e-mail te ontvangen op het e-mail adres waarmee de onFact software account is aangemaakt.

De licentiehouder voor de Nederlandstalige versie van onFact is Infinwebs bv, Stationsstraat 98 te 1730 Asse. BTW nummer BE 0714.992.641.